Αγαπητός, Σπήλιος του Παναγιώτη

Σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο ΕΜΠ, από όπου αποφοίτησε το 1915. Από το 1915 έως το 1922 υπηρέτησε ως έφεδρος λοχαγός του μηχανικού. Από το 1922 έως το 1925 εργάστηκε ως ελεύθερος επαγγελματίας αναλαμβάνοντας μελέτες οικοδομικών έργων, ενώ από το 1925 κι έπειτα εργάστηκε ως αρχιμηχανικός της εταιρείας «ΚΑΔΜΟΣ Α. Ε.» (Πηγή: Επετηρίδα, τόμος ΒΉ, 1934, σελ. 4...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Ίδρυμα αποφοίτησης: ΕΜΠ Αθήνα Ελλάδα 1915
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος / επιμ., N. Kιτσίκη, Ευτύχιου Κοκκινόπουλου , Αθήναι: ΤΕΕ, 1934-1937
Οι μηχανικοί και η Βιομηχανία / Χριστίνα Αγριαντώνη
Αστική πολυκατοικία της Μεσοπολεμικής Αθήνας : θεσμικό πλαίσιο / Μανόλης Μαρμαράς
Δημοσιεύσεις:Παγκόσμιος διαγωνισμός διά την ανέγερσιν ναού Αγ. Ανδρέου εν Πάτραις
Ο ηλεκτρισμός εν Λομβαρδία
Τεχνική Επιθεώρησις
Τεχνική Επιθεώρησις
Η αεροπλοιία
Εργατικά σπίτια
Το εσωτερικόν συγκοινωνιακόν πρόβλημα κατά την διάρκειαν της κρίσεως
Αι συγκοινωνίαι της Βαλκανικής και αι γέφυραι του Δουνάβεως
Σχέδιον πόλεως και κατοικία: το διεθνές συνέδριον Παρισίων του 1928
Η σιδηροδρομική σύνδεσις Ελλάδος - Ευρώπης: η σιδηρά Εγνατία Οδός και η σύνδεσις Αθηνών - Ρώμης
Φορείς εργασίας:
Βιογραφικά στοιχεία:Σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο ΕΜΠ, από όπου αποφοίτησε το 1915. Από το 1915 έως το 1922 υπηρέτησε ως έφεδρος λοχαγός του μηχανικού. Από το 1922 έως το 1925 εργάστηκε ως ελεύθερος επαγγελματίας αναλαμβάνοντας μελέτες οικοδομικών έργων, ενώ από το 1925 κι έπειτα εργάστηκε ως αρχιμηχανικός της εταιρείας «ΚΑΔΜΟΣ Α. Ε.» (Πηγή: Επετηρίδα, τόμος ΒΉ, 1934, σελ. 4). Στάθηκε, μαζί με άλλους μηχανικούς, οικονομολόγους και βιομήχανους, στο πλευρό του πολιτικού -και πρώην αντιβενιζελικού υπουργού- Λουκά Κανακάρη-Ρούφου, όταν ο τελευταίος πρωτοστάτησε στην ίδρυση της Ελληνικής Εταιρείας Επιστημονικής Οργάνωσης της Εργασίας. (Πηγή: Χριστίνα Αγριαντώνη, Οι μηχανικοί και η βιομηχανία, σελ 283). Το 1918, αρθρογραφούσε για μια σειρά ζητημάτων που αφορούσαν στην πρωτεύουσα, το συγκοινωνιακό της δίκτυο, το πράσινο, την στέγαση της εργατικής τάξης και την τοποθεσία του στρατιωτικού κέντρου. (Πηγή: Μπίρης, 1999, σελ. 280). Επίσης εκδόθηκε από την Εστία το 1928 το δημοσίευμα του με τίτλο «Πόλις». ((Πηγή: Μανόλης Β. Μαρμαράς, Η Αστική Πολυκατοικία της Μεσοπολεμικής Αθήνας, υποσημ. 84).