Έγκριση περιβαλλοντικών όρων από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας των έργων και δραστηριοτήτων στην υποκατηγορία 2 της Α΄ κατηγορίας σύμφωνα με την υπ' αρ. ΗΠ 15393/2332/2002 ΚΥΑ: "Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων σε κατηγορίες κ.λ.π." Β΄ 1022

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Υπουργείο Εσωτερικών Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ΥΠΕΧΩΔΕ, Υπουργείο Γεωργίας
Κατηγορία Υλικού:
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 13/01/2003 ; τεύχ. 2230 , σ. 53-54