Εγγραφο Υπουργείου Γεωργίας / Δν/ση Προγρ/σμου και Γεωργ. Διαρθρ. με αρ. πρωτ. 314590/1755/8-4-1998 Διαβιβάζεται η με αρ. 305/98 ΚΥΑ με την οποία ρυθμίζεται η διαδικασία και ο τρόπος κάλυψης της μείωσης των αμοιβών Δικηγόρων, Συμβολαιογράφων και Μηχανικών στα πλαίσια εφαρμογής των άρθρων: 2 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο και 26 παρ. 5 του ν. 2520/97 (ΦΕΚ 173/Α/97)

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Υπουργείο Γεωργίας
Κατηγορία Υλικού:
Στοιχεία έκδοσης: 1998
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 13-07-1998 ; τεύχ. 2011 , σελ. 95
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο