Εγκύκλιος 8/YΠEXΩΔE - Δ/νση O.K.K. (αρ. πρωτ. οικ. 51130/23-1-98) θέμα: Eφαρμογή των διατάξεων του από 26/8/88 Π. Δ/τος (ΦEK 755Δ/88), όπως τροποποιήθηκε με το από 25/4/89 Π. Δ/γμα (ΦEK 253 Δ/89) Περί καθορισμού ζωνών προστασίας του όρους Πεντέλης, χρήσεων και όρων δόμησης αυτών, σε συνδυασμό με το άρθρο 14 του N. 1577/85

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΥΠΕΧΩΔΕ
Κατηγορία Υλικού:
Στοιχεία έκδοσης: 1998
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 30-03-1998 ; τεύχ. 1997 , σελ. 42
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο