Εγκύκλιος Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ/ Γενική Δ/νση Πολεοδομίας/ ΔΟΚΚ/ Τμήμα Β' με αρ. πρωτ. 1831/17-1-2005 και θέμα: "Αναστολή έναρξης ισχύος διατάξεων του Ν. 3212/03 (ΦΕΚ 308Α)

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΥΠΕΧΩΔΕ - Γ. Δ/νση Πολεοδομίας - Δ/νση Ο.Κ.Κ. - Τμήμα Β'
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 18/4/2005 ; τεύχ. 2340 , σ. 42
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο