Εγκύκλιος Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ/Γ.Δ/νση Πολεοδομίας/Δ/νση Ο.Κ.Κ./Τμήμα Β' με αρ. πρωτ. 10737/4-3-2004 και θέμα: "Αποστολή της Κ.Υ.Α. των Υφυπουργών ΠΕΧΩΔΕ και Γεωργίας με αρ. πρωτ. 5888/3-2-2004, σχετικά με τον "καθορισμό προυποθέσεων, όρων και δικαιολογητικών για την έκδοση της έγκρισης κατασκευής και εγκατάστασης κτηνοτροφικών στεγάστρων με σκελετό θερμοκηπίου και κινητών κτηνοτροφικών στεγάστρων"

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΥΠΕΧΩΔΕ - Γ. Δ/νση Πολεοδομίας - Δ/νση Ο.Κ.Κ. - Τμήμα Β'
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2004
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 13/9/2004 ; τεύχ. 2310 , σ. 46-47