Τα βραβευθέντα σχέδια του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού δια τον νέον σιδ/κόν σταθμόν Θεσ/νίκης

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1937
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , 15 Ιουλ. 1937 ; έτ. ΣΤ', τ. 12, τεύχ. 134 , σ. 659-[662]
Ελληνική τεχνική κίνησις
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο