Επιτροπή Παραγωγικών Εργων & Δασικού Πλούτου

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Αλτηγός Νικόλαος, Χατζηλουκάς Ε., Λιάτσικας Ν.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1946
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , Σεπτ. - Οκτ. 1946 ; έτ. Β', τ. 23, τεύχ. 267 - 268 , σ. [127] - 146, [205]
Επιστημονικαί Επιτροπαί του Τ.Ε.Ε.
Όνομα μέρους:Ερευνα των δυνατοτήτων εκτελέσεως και συμπληρώσεως των παραγωγικών έργων / Ν. Αλτίγος, Ε. Χατζηλουκάς (Α')
Μηχανοποίησις εκτελέσεως και βαθμός αναπτύξεως αυτής / Ν. Αλτίγος (Β')
Ερευνα επί του απαιτουμένου ειδικού τεχνικού προσωπικού / Ν. Αλτίγος (Γ')
Περί των ειδών και των τύπων των ελληνικών εδαφών και των μέτρων προστασίας και αξιοποιήσεως αυτών / Ν. Λιάτσικας (κεφ. Ε')
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Η περίληψη του άρθρου στα αγγλικά