Οι σιδηρόδρομοι της Μικράς Ασίας

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Μουράτογλους Αρ. Θ.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1908
Πηγή:Αρχιμήδης , Απρ. 1908 ; έτ. Η', αρ. 12 , σ. 129 - 138
Όνομα μέρους:Εξέτασις των σιδηροδόμων της Μ. Ασίας από οικονομικής απόψεως (IV)
Γενικαί παρατηρήσεις (V)
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Πίνακας περιεχομένων:
  • (IV) Εξέτασις των σιδηροδρόμων της Μ. Ασίας από οικονομικής απόψεως
  • (V) Γενικαί παρατηρήσεις
  • (πίναξ Α') Αι υπό του Οθωμανικού Κράτους πληρωθείσαι χιλιομετρικαί αποζημιώσεις διά τους σιδηροδρόμους της Μ. Ασίας από του 1896 - 1905
  • (πίναξ Β') Ολικαί ακαθάριστοι εισπράξεις των σιδηροδρόμων της Μ. Ασίας από του 1896 - 1905
  • (πίναξ Γ') Ακαθάριστοι χιλιομετρικαί εισπράξεις των σιδηροδρόμων της Μ. Ασίας
  • (πίναξ Δ') Σύγκρισις των κατά χιλιομέτρων εισπράξεων των σιδηροδρόμων της Ευρωπ. Τουρκίας και των της Μ. Ασίας κατά τα έτη 1904 και 1905