Ενιαία ανάλυσις τιμών οικοδομικών έργων κεφάλαιον ποσοστού γεν. εξόδων και οφελούς εργολάβου

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ - Επιτροπή Συντάξεως Ενιαίας Αναλύσεως Τιμών
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1949
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , Μαρτ. 1949 ; έτ. Ε', τ. 26, τεύχ. 297 , σ. 52-59
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο (Μέρος 1)
Το πλήρες κείμενο (Μέρος 2)
Πίνακας περιεχομένων:
  • 1. Υπόμνημα Υποεπιτροπής επί του καθορισμού του ποσοστού Γενικών Εξόδων και κέρδους εργολάβου εις την τυποποιημένην, μερίμνη του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, ανάλυσιν τιμών οικοδομικών έργων συνήθους μορφής
  • 2. Σκέψεις - Προτάσεις επί των δαπανών των μη αμέσως εισερχομένων εις τον Προυπολογισμό των καθ'έκαστον κονδυλίων
  • 3. Απόφασις επί του γενικού ποσοστού του περιεχομένου εις τας τιμάς μονάδος εκτελέσεως δομικών έργων
  • 4. Απόφασις επί του γενικού ποσοστού των δια του απολογιστικού συστήματος εκτελουμένων έργων
  • 5. Απόφασις επί του γενικού ποσοστού επί της αξίας των υπό του εργοδότου παρεχομένων υλικών κλπ.