Εκθεσις του Διοικητού της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος προς την ετήσιαν γενικήν συνέλευσιν των μετόχων της 4 Μαρτίου 1933 επί των πεπραγμένων του έτους 1932

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1933
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , 15 Απρ. 1933 ; έτ. Β', τ. ΙΙΙ, τεύχ. 32 , σ. i - xii
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο