Νεωτεριστικαί αντιλήψεις επί στεγών μεγάλα τεμάχια διωγκωμένου πολυστυρενίου χρησιμεύουν ως ξυλότυποι

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1963
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Γενική Εκδοσις , Φεβρ. 1963 ; τεύχ. 223 , σ. 25-27
Η τεχνική ανά την υφήλιον
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο