Τεχνική νομοθεσία Περί διαιρέσεως, κατατάξεως και απογραφής των μηχανολογικών εγκαταστάσεων, περί αδειών εκπονήσεως μελετών μηχανολογικών εγκαταστάεων, επιβλέψεως εκτελέσεως και επιβλέψεως της λειτουργίας αυτών

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1950
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , Ιούν. 1950 ; έτ. Ε΄, τ. 27, τεύχ. 312(60) , σ. 375
Όνομα μέρους:Διαίρεσις και κατάταξις των μηχανολογικών εγκαταστάσεων εν γένει (Κεφ. I)
Περί εκπονήσεως μελετών μηχανολογικών εγκαταστάσεων και επιβλέψεως της εκτελέσεως αυτών (Κεφ. ΙΙ)
Περί υπευθύνου τεχνικής επιβλέψεως της λειτουργίας των μηχανολογικών εγκαταστάσεων (Κεφ. ΙΙΙ)
Περί πραγματογνωμοσυνών και εκτιμήσεων εγκαταστάσεων (Κεφ. ΙV)
Ειδικαί άδειαι (Κεφ. V)
Γενικαί διατάξεις (Κεφ. VI)
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο