Βιβλιογραφία Πίναξ Βιβλίων Βιβλιοθήκης Τ.Ε.Ε. δωρηθέντων, κληροδοτηθέντων και αγορασθέντων από της απελευθερώσεως καί εντεύθεν

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1949
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , Νοεμ. 1949 ; τεύχ. 305 , σ. 620
Βιβλιογραφία - Βιβλιοκρισία
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο