Αναγκαστικός νόμος 1477 "Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί οργανισμού του Ε.Μ.Π. κειμένων διατάξεων" (Εφ. Κυβ. Τεύχ. Α' αρ. φύλ. 436, 19/11/38)

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1939
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , 1-15 Ιαν. 1939 ; έτ. Η', τ. 15, τεύχ. 169-170 , σ. 37-38
Νομοθεσία
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο