Απώλειαι μετασχηματιστών

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1936
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , 1 Φεβρ. 1936 ; έτ. Ε', τ. ΙΧ, τεύχ. 99 , σ. 168
Διεθνής τεχνική κίνησις
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο