Τα εγγειοβελτιωτικά έργα της Θεσσαλικής πεδιάδας

Τα εγγειοβελτιωτικά έργα της Θεσσαλικής πεδιάδας αποτελούν το δεύτερο συγκρότημα έργων που έχουν σχέση με τα έργα εκτροπής του Αχελώου και ανάπτυξης της Θεσσαλικής πεδιάδας. Αναφέρονται οι μελέτες που ανατέθηκαν από το ΥΠΕΧΩΔΕ για τον προσδιορισμό των έργων που θα γίνουν και την εκτάσεων που θα εξιοποιηθούν καθώς και τα βασικά έργα. Στη συνέχεια αναφέροντα...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: ΥΠΕΧΩΔΕ, Η εκτροπή του Αχελώου προς τη θεσσαλική πεδιάδα
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1988 1993 (Τεχν. Χρονικά)
Πηγή:Εκτροπή του Αχελώου (1988 : Αθήνα) / / ΤΕΕ, ΔΕΗ
Τεχνικά Χρονικά : Διμηνιαία Εκδοση ΤΕΕ , Ιαν.- Φεβρ. 1993 ; τεύχ. 1 , σ. 62-67
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)
Φυσική περιγραφή:19 σ.
Περίληψη:Τα εγγειοβελτιωτικά έργα της Θεσσαλικής πεδιάδας αποτελούν το δεύτερο συγκρότημα έργων που έχουν σχέση με τα έργα εκτροπής του Αχελώου και ανάπτυξης της Θεσσαλικής πεδιάδας. Αναφέρονται οι μελέτες που ανατέθηκαν από το ΥΠΕΧΩΔΕ για τον προσδιορισμό των έργων που θα γίνουν και την εκτάσεων που θα εξιοποιηθούν καθώς και τα βασικά έργα. Στη συνέχεια αναφέρονται τα αρδευτικά δίκτυα και η έκταση που προβλέπεται να αρδευθεί, οι φάσεις κατασκευής και οι περιοχές καθώς επίσης η υδροδότηση των περιοχών άλλοτε από νερά του Αχελώου ή υπόγεια νερά ή και τα δύο. Τέλος δίνονται γεωργοτεωνικά χαρακτηριστικά των αρδευτικών δικυων, δαπάνες για την κατασκευή τους και ωφέλειες που θα προκύψουν από την άρδευση. (ΤΕ)
DEWEY Γενικού θέματος:627 - (ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ)