Εκτίμηση της βασικής ταχύτητας του ανέμου για τον υπολογισμό των κατασκευών στον ελληνικό χώρο

Αναζητείται η σύνταξη ενός χάρτη ισοταχυτήτων του ανέμου με διάφορες περιόδους επαναφοράς για τον ελληνικό χώρο, με σκοπό να χρησιμοποιηθεί σ'έναν μελλοντικό ελληνικό κανονισμό ανεμοφορτίσεως. Εφαρμόζοντας τη μέθοδο των ροπών και την μέθοδο της μέγιστης πιθανοφάνειας, υπολογίζονται για κάθε μετεωρολογικό σταθμό οι βασικές ταχύτητες με περίοδο επαναφορ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Τζανάκης Μ., Τρέζος Κωνσταντίνος Γ.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1986
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Επιστημονική Εκδοση ΤΕΕ Περιοχή Α , Ιαν.- Μάρτ. 1986 ; Τόμ. 6, τεύχ. 1 , σελ. [243]-265
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Περιγραφή τεκμηρίου:Εκτεταμένη αγγλική περίληψη
Φυσική περιγραφή:πίν., σχ., χάρτ.
Βιβλιογραφία:Βιβλγρ: σ. 252-253
Περίληψη:Αναζητείται η σύνταξη ενός χάρτη ισοταχυτήτων του ανέμου με διάφορες περιόδους επαναφοράς για τον ελληνικό χώρο, με σκοπό να χρησιμοποιηθεί σ'έναν μελλοντικό ελληνικό κανονισμό ανεμοφορτίσεως. Εφαρμόζοντας τη μέθοδο των ροπών και την μέθοδο της μέγιστης πιθανοφάνειας, υπολογίζονται για κάθε μετεωρολογικό σταθμό οι βασικές ταχύτητες με περίοδο επαναφοράς 25, 50, 100 και 200 χρόνια. Επειδή ο αριθμός των διατιθέμενων ποσοτικών μετρήσεων (σε m/sec) είναι περιορισμένος, χρησιμοποιούνται και οι πολυπληθέστερες ποιοτικές μετρήσεις (σε Beaufort). Ετσι, οι καμπύλες που προκύπτουν με βάση τις ποιοτικές μετρήσεις βαθμολογούνται με βάση τις τιμές που προκύπτουν απο τις ποσοτικές μετρήσεις.
Μεταφρασμένη περίληψη:A map of equal wind velocities with different recurrence periods is presented for future use in a new greek Wind Code. Using the moment method and the method of maximum likehood, the basic wind velocities with recurrence periods 25, 10, 100 and 200 years are estimated for each meteorological station. Since the number of quantitative data available is limited, the numerous qualitative data (velocities in Beufort) are also used. Thus, the curves of equal velocities calculated from quantitative data, are calibrated using the values of quantitative data.
DEWEY Γενικού θέματος:624 - (ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ)