Το κυτταροειδές τσιμέντον ως απομονωτικόν υλικόν

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1929
Πηγή:Εργα , 30 Νοεμβρίου 1929 ; έτ. V, τεύχ. 108 , σ. 322
Εκ του ξένου τύπου
Δομικαί ύλαι
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο