1
από Αντωνίου Γιάννης
Στοιχεία έκδοσης: 2004
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Διδακτορική Διατριβή
2
από Παπαϊωάννου Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Διδακτορική Διατριβή
3
από Μιχάλτσος Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 1976

Διδακτορική Διατριβή
4
από Τσακόπουλος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1976

Διδακτορική Διατριβή
5
από Χριστοδούλου Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1976

Διδακτορική Διατριβή
6
από Ντόκας Λάμπρος
Στοιχεία έκδοσης: 1965

Διδακτορική Διατριβή
8
από Πολυχρονόπουλος Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 1962

Διδακτορική Διατριβή
9
από Αγγελίδης Σωκράτης Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1962

Διδακτορική Διατριβή
10
από Τζαρτζάνος Ζήσιμος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1961

Διδακτορική Διατριβή
11
από Κωνσταντινίδης Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1961

Διδακτορική Διατριβή