2
από Σαμολαδά Μ., Παράς Σ., Καράμπελας Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Εισήγηση συνεδρίου
3
από Νικολαϊδης Ι., Παράς Σ., Καράμπελας Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Εισήγηση συνεδρίου
4
από Καράμπελας Α., Μουζά Α., Παράς Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Εισήγηση συνεδρίου