1
από Gilliaert D., Gillett W.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Εισήγηση συνεδρίου
3
από Gilliaert D., Colombo R., Landabaso A.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Εισήγηση συνεδρίου
4
από Gilliaert D., Tebaldi P.
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Εισήγηση συνεδρίου
6
από Gilliaert D., Tebaldi P.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Εισήγηση συνεδρίου