7
από Χαρδαλούπα Ε., Ρίζου Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμνεα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
10
Στοιχεία έκδοσης: 1988
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Συνέδριο