3
από Χαρδαλούπα Ε., Ρίζου Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμνεα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου