3
από Παπαδάκης Β., Βαγενάς Κ., Φαρδής Μιχαήλ Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1990
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...

Εισήγηση συνεδρίου