1
από Λιακατή Φανή
Στοιχεία έκδοσης: 2018
...Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί...
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση ημερίδας
2
Στοιχεία έκδοσης: 2017
...Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί...
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση σεμιναρίου