11
από Μακρής Αθανάσιος
Στοιχεία έκδοσης: 2013
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση ημερίδας
12
από Κρομμύδας Τάσος
Στοιχεία έκδοσης: 2013
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση ημερίδας
14
από Σαρικάκη Λένα
Στοιχεία έκδοσης: 2013
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
16
Στοιχεία έκδοσης: 2013

Συμπόσιο
19
Στοιχεία έκδοσης: 2012
Το περιεχόμενο της εκδήλωσης

Ημερίδα
20
Στοιχεία έκδοσης: 2012
Το περιεχόμενο της εκδήλωσης

Εισήγηση ημερίδας