1
Αρχιτέκτονας Μηχανικός
Το δημοσίευμα της Ελευθεροτυπίας

Μηχανικός
2
Πολιτικός Μηχανικός
Φωτογραφία του Αθ. Ρουσόπουλου

Μηχανικός
4
Μηχανικός

Μηχανικός
5
Αρχιτέκτονας Μηχανικός

Μηχανικός
7

Μηχανικός
8
Αρχιτέκτονας

Μηχανικός
9

Μηχανικός
10
Πολιτικός Μηχανικός

Μηχανικός
11
Στρατιωτικός Μηχανικός

Μηχανικός
12
Πολιτικός Μηχανικός

Μηχανικός
13
Πολιτικός Μηχανικός

Μηχανικός
14
Αρχιτέκτονας

Μηχανικός
15
Πολιτικός Μηχανικός

Μηχανικός
16
Τοπογράφος-Μηχανικός

Μηχανικός
17
Πολιτικός Μηχανικός

Μηχανικός
18

Μηχανικός