1
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...ΥΠΕΧΩΔΕ-ΓΓΔΕ-Γεν.Δ/νση Τεχνικής Υποστήριξης και λοιπών Εργων-Δ/νση ΚΕΔΕ...

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...ΚΕΔΕ Κεντρική Ενωση Δήμων Ελλάδος...

Φυλλάδιο