3
από Κανελλόπουλος Δημήτριος
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Εισήγηση συνεδρίου
7
από Κανελλόπουλος Δημήτριος, Ζάχος Φ.
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Εισήγηση συνεδρίου
8
από Κανελλόπουλος Δημήτριος
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Εισήγηση συνεδρίου