1
από Γκούμας Μ., Κάτσης Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Εισήγηση συνεδρίου
2
από Γκούμας Θ., Χρήστου Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Εισήγηση συνεδρίου
3
από Αργυρόπουλος Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Εισήγηση συνεδρίου