5
από Σπυρίδωνος Α. Β., Αναγνωστάτος Γ. Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Εισήγηση συνεδρίου
6
από Γραφιαδέλλης Μαυριανός
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Εισήγηση συνεδρίου
8
από Μαυρογιαννόπουλος Γεώργιος Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Εισήγηση συνεδρίου