1
από Πασιαλής Κων/νος, Βουλγαρίδης Η.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Εισήγηση συνεδρίου
3

Εισήγηση συνεδρίου
4
από Τσαμπαρλής Μ., Μαρούσης Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Εισήγηση συνεδρίου
6
από Μαρούσης Μ., Τσαμπαρλής Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Εισήγηση συνεδρίου