1
από Μιχάλτσος Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 1976
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...

Διδακτορική Διατριβή
2
από Παραθύρας Κωνσταντίνος Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1968
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...

Διδακτορική Διατριβή
3
από Μπιτσάκος Λεωνίδας Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1962
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...

Διδακτορική Διατριβή
4
από Αγγελίδης Σωκράτης Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1962
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...

Διδακτορική Διατριβή