1
Αρχιτέκτονες: Αντωνακάκη Σουζάνα, Αντωνακάκης Δημήτρης
Διεύθυνση: Πεντέλη

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονας: Πορφύριος Δημήτρης
Διεύθυνση: Πεντέλη

Κτίριο