1
από Mangio Regina, Lind Anne-Marie
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
2
από Αλεξίου Αλέξανδρος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1975

Βιβλίο
3
Μεταλλειολόγος Μηχανικός

Μηχανικός
4
Πολιτικός Μηχανικός

Μηχανικός