1
από Ταμπακάς Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Μεταπτυχιακή Διατριβή
2
από Φωτινάκη Χ., Θεοδωροπούλου Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Μεταπτυχιακή Διατριβή
3
από Κατρή Βικτωρία - Πολυξένη Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Μεταπτυχιακή Διατριβή