1
από Γερόλυμπος Λ., Παπαϊωάννου Ε., Ρούτουλας Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
2
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
4
από Κουτσίκος Α., Μπαϊμπάς Α., Παπαδόπουλος Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1987
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
5
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
6
από Μίχας Α., Γκιουζέλη Ε.Γ., Τσαδάρης Ι.Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1987
...ΤΕΕ...

Βιβλίο