5
από Πάτση-Θεοδωράκη Τ.
Στοιχεία έκδοσης: 1990
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
9
από Βερδέση Τίνα
Στοιχεία έκδοσης: 1981

Εισήγηση σεμιναρίου
13
17
από Κυδωνιάτης Σόλων Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1962
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
18
Στοιχεία έκδοσης: 1957
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
19
Στοιχεία έκδοσης: 1957
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού