17
από Jaspart Jean-Pierre, Demonceau Jean-Francois, Ludivine Comeliau
Στοιχεία έκδοσης: 2011
Το πλήρες κείμενο
Τα πρακτικά του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
18
Στοιχεία έκδοσης: 2011

Ημερίδα
19
από Παπαδάκης Ευάγγελος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2011

Εισήγηση ημερίδας
20
από Αποστολόπουλος Χαράλαμπος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2011

Εισήγηση ημερίδας