2
από Παντελής Δ., Ψυλλάκη Π., Χρυσουλάκης Ι. Χ., Jeandin M.
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Εισήγηση συνεδρίου
3
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Βιβλίο
5

Βιβλίο