8
από Χρονόπουλος Μ. Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2009

Εισήγηση ημερίδας
12
από Χρονόπουλος Μ. Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
13
από Κόλιας Βασίλειος
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο
Η παρουσίαση

Εισήγηση ημερίδας
16
από Calvi Michele, Priestley M.J.N., Kowalsky M.J.
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
19
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Το πλήρες κείμενο