3
από Κιούρτης Αθανάσιος
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Διπλωματική Εργασία
4
από Μαυρίδης Κυριάκος
Στοιχεία έκδοσης: 2004

Διπλωματική Εργασία
5
από Αθανασιάδης Λ., Νούλικας Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Διπλωματική Εργασία