1
από Μαντζιάρας Θεόκλητος, Ξανθοπούλου Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Εισήγηση συνεδρίου
4
από Λουϊζάκης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Εισήγηση συνεδρίου
5
από Θάνος Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Εισήγηση συνεδρίου
6
από Πογιαρίδης Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Διπλωματική Εργασία
8
από Κωνσταντινίδης Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1961

Βιβλίο