1
από Παντοκράτορας Αστέριος
Στοιχεία έκδοσης: 2007
Το πλήρες κείμενο