1

Βιβλίο
2
από Δούρας Βασ
Στοιχεία έκδοσης: 1957
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
3
από Δούρας Βασ.
Στοιχεία έκδοσης: 1957
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
4
Αρχιτέκτονας: Κλεάνθης Σταμάτης
Διεύθυνση: Αθήνα, Βασιλίσσης Σοφίας
Φωτογραφία από τα Τεχνικά Χρονικά

Κτίριο