10
από Μπασδέκης Χρ.
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Διπλωματική Εργασία
11
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Βιβλίο
17
Στοιχεία έκδοσης: 1995
Το πλήρες κείμενο

18
Στοιχεία έκδοσης: 1995
Το πλήρες κείμενο

19
Στοιχεία έκδοσης: 1995
Το πλήρες κείμενο

20
Στοιχεία έκδοσης: 1995
Το πλήρες κείμενο