1
Στοιχεία έκδοσης: 1991
Το πλήρες κείμενο

Σεμινάριο
2
Αρχιτέκτονας: Κραντονέλλης Κλέων
Διεύθυνση: Πλάκα, Αφροδίτης 7

Κτίριο