16
από Κωστόπουλος Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1981
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
17
Στοιχεία έκδοσης: 1980
Τα περιεχόμενα των διαλέξεων

Διάλεξη
18
από Μπάστος Γεώργιος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1980
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της σειράς διαλέξεων

Διάλεξη
19
από Μυριάνθης Μ. Λ.
Στοιχεία έκδοσης: 1973
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού