2
από Γάλλιος Γ., Μάτης Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1989
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
3
4
από Μάτης Κ. Α., Γάλλιος Γ. Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1988
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
8
από Γάλλιος Γ., Μάτης Κ., Μπίρδα Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1987
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
9
από Κοσιάρης Γ., Πεφάνη Β., Χάγιου Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1987
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Άρθρο περιοδικού